Now showing items 1-20 of 30

  • 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 11. maddesinin seçilme hakkı yönünden değerlendirilmesi 

   Yüksel, İsmail; Şahin, Erdal (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021)
   2012 yılında kabul edilmiş olan 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 11. maddesi Cumhurbaşkanı adaylığının kesinleşmesi ile görevden ayrılmış sayılacak kişileri ve bu kişilerden hangilerinin seçilememeleri halinde ...
  • ABD hukukunda kamusal tartışmaya karşı stratejik dava (SLAPP) yasağı 

   Yüksel, İsmail (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022)
   Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’li yıllardan itibaren, bireylerin kamu makamlarına başvurmasını ya da kamusal tartışmaya katılmasını engellemek amacıyla çeşitli dayanaklarla tazminat davaları açılmaya başlanmıştır. ...
  • Adi konkordatoda rehinli malın satış yasağı ve istisnaları 

   Kurt Konca, Nesibe; Selçuk, Seyhan (Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2021)
   7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordatoya ilişkin maddelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi konkordato mühleti içerisinde rehnin paraya çevrilmesi yasağını düzenleyen ...
  • Anayasacılık ve demokrasi 

   Çebi, Sezgin Seymen (Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016-12)
   Bu makalede anayasacılık ve demokrasi kavramları arasındaki gerilim ve çatışmaların mahiyeti hakkında kamu hukukçuları ile siyaset bilimcileri arasında yapılan bazı tartışmalara değinilecektir. Buna göre hukuk devleti, ...
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Ving Kararı ışığında haksız rekabet ve nöropazarlama üzerine bir değerlendirme 

   Karayalçın, Mine; Karayalçın, Cem (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017)
   Davranışsal bilimler alanında, tüketicilerin karar verme mekanizmalarının işleyişini araştıran çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, klasik ekonomi öğretisinden kaynaklanan ve faydasını ençoklaştıracak tercihi ...
  • Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin konu bakımından yetki sınırları 

   Yılmaz, Halit (İstanbul Hukuk Mecmuası, 2020)
   2017 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile halk tarafından seçilen ve yürütme organının makamında tecessüm ettiği Cumhurbaşkanına herhangi bir kanuna dayanmak zorunda olmayan kararnameler çıkarma yetkisi vermiştir. ...
  • Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi 

   Yılmaz, Halit (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019)
   Anayasa değişikliği ile kabul edilen kendine özgü bir hükümet sistemi yanında kamu hukuku gündemimizde tartışılmaya başlanan önemli bir konu Cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. Kararnamelerin yargısal denetimi Anayasa ...
  • Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu 

   Cin, Selami (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020)
   Türkiye’de geçmişte yaşanan öğrenci olaylarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kesilmesine neden olması, kanun koyucuyu bu durumu engellemeye yönelik bir suç tipi ihdas etmeye yöneltmiştir. İlk kez 765 sayılı TCK’da suç ...
  • Examining the effectiveness of mindfulness based training program on female handball players’ psychological skills and coping with stress strategies 

   Terzioğlu, Zeynep Ayça; Yıldız, Mustafa; Çakır, S. Gülfem (Turkish Journal of Sport and Exercise, 2020)
   The aim of this study was to examine the effectiveness of a mindfulness-based training program on female handball athletes’ psychological skills and strategies to cope with stress in sport. In the study, as a quasi-experimental ...
  • Federal Yüksek Mahkeme’nin taşınmaz satış sözleşmesinin ferağ beyanından sonra değiştirilmesine ilişkin güncel bir kararı 

   0000-0003-2967-8352 [Öz, Kerem]; Öz, Kerem; 111584 [Öz, Kerem]; Öz, Kerem; Öz, Kerem (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018)
   Bağlayıcı hâle gelmiş olması şartıyla ferağ beyanının ardından taşınmaz satış sözleşmesinde şekil şartı gözetilmeden değişiklik yapılması mümkündür.
  • Israrlı takip suçu 

   Erdoğan, Yavuz; İşten, İnanç (Legal Hukuk Dergisi, 2022)
   Israrlı takip suçu, ilk kez, bazı ünlülerin takip ve taciz edildikten sonra yaralanması ve hatta öldürülmesi üzerine 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde düzenlenmiştir. Kaliforniya ...
  • İnançlı işlemin ispatında delil başlangıcının yeri 

   Akil, Cenk; Öz, Bengü (Yargıtay Dergisi, 2018)
   Medeni yargılamada inançlı işlemin ispatı, özel şekle bağlı olmayan yazılı delille sağlanır. Ancak inançlı işlem konusu malvarlığı değerinin veya alacak hakkının devrini ispata muktedir yazılı delili olmayan taraf, ispat ...
  • İngiliz hukukunda uzman delili 

   Selçuk, Seyhan (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020)
   Uzman delilinin kökeni İngiltere’de çok eskilere dayanmaktadır. Mahkemelerde uzmanın yardımından yararlanılmakla birlikte, açık bir şekilde kanuni düzenlemelerde, uzman delilinin bir delil olduğuna 1972 Medeni Delil Kanunu ...
  • İnsancıl hukukun orantılılık ilkesi çerçevesinde tali hasar doktrinine genel bir bakış 

   Durmaz, Didem (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022)
   Bu çalışmada, öncelikle, insancıl hukuk kavramına ilişkin genel açıklamalar yapılmış ve orantılılık ilkesi incelenmiştir. Tespitimiz uyarınca, dengeler terazisinden ibaret olan orantılılık ilkesinin, beklenen askeri avantaj ...
  • İnternete erişim hakkı 

   Yüksel, İsmail (Ankara Barosu Dergisi, 2022)
   İnternetin hayatımızın bir parçası haline gelmesi ile birlikte bu teknolojiye erişimin bir hak olarak düzenlenip düzenlenemeyeceği de tartışma konusu olmuştur. İnternete erişimin bir hak olduğunu savunan yazarların bir ...
  • İsviçre Federal Mahkemesi I. Hukuk Dairesi’nin hayvan bulunduranın hukukî sorumluluğuna ilişkin güncel bir kararı 

   0000-0003-2967-8352 [Öz, Kerem]; Öz, Kerem; 111584 [Öz, Kerem]; Öz, Kerem; Öz, Kerem (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019)
   Hayvan bulunduranın sorumluluğu, objektif özen yükümlülüğünün ihlaline dayanır. Kurtuluş kanıtı getirilmesi, sıkı şartlara bağlıdır. Hayvan bulunduran, genel özen yükümlülüğüne uygun davrandığına dayanarak sorumluluktan ...
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilişim sistemine veya bilişim verisine hukuka aykırı erişim (yetkisiz erişim) suçu 

   Erdoğan, Yavuz; İşten, İnanç (Legal Hukuk Dergisi, 2021)
   There have been various discussions on the necessity of a binding legal instrument regarding cybercrimes in the Turkish Republic of Northern Cyprus for many years. Eventually, the Assembly of the Turk-ish Republic of ...
  • Law as an ideology: the case of Turkey 

   Çebi, Sezgin Seymen (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019)
   This paper aims to contribute to the debate on law as an ideology in light of the Turkish case. Consequently, I will argue that, in addition to many things, the Turkish example teaches us probably a common lesson: Law can ...
  • Mahremiyet hakkı nasıl insan hakkı hâline geldi? 

   Diggelmann, Oliver; Cleis, Maria Nicole (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022)
   Mahremiyet hakkı, iç hukukta genel kabul gören bir temel hak olmadan önce, uluslararası insan hakkı hâline gelmiş tir. Devlet anayasaları, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda geliştirildiğinde, mahremiyeti sadece konut ...
  • Modern devlet ve uyuşturucu ABD örneği üzerinden bir inceleme 

   Çebi, Sezgin Seymen (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2019)
   Bu makalede uyuşturucu ve modern devlet ilişkisini, geç modern devletin niteliğini anlamak için kullanılan ve Fransız düşünür M. Foucault tarafından geliştirilen biyopolitika ve yönetimsellik kavramları etrafında açıklamaya ...