Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, Cem
dc.contributor.authorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.authorEroğluer, Kemal
dc.date.accessioned2020-05-22T08:38:01Z
dc.date.available2020-05-22T08:38:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationŞen, C., Mert, İ. S. & Eroğluer, K. (2019). Çalışanların psikolojik sermaye alt boyutlarının demografik özellikler bağlamında değişkenliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 1171-1192.tr_TR
dc.identifier.issn2149-4894
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/514
dc.description.abstractPsikolojik sermaye örgütsel davranış alanında son yıllarda üzerinde önemli çalışmaların yapıldığı bir konu olmuştur. Literatürde umut, iyimserlik, dayanıklılık ve öz-yeterlilik boyutları ile incelenen psikolojik sermaye konusu bu çalışmada da aynı boyutlarla incelenmiştir. Çalışmanın amacı çalışanların psikolojik sermaye alt boyutları olan öz-yeterlilik, umut, psikolojik dayanıklılık ve iyimserlik boyutları ile demografik özelliklerden cinsiyet, yaş ve çalışma süresi arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu maksatla oluşturulan anket formları savunma sanayinde faaliyet gösteren örgütlerdeki 311 çalışana uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS paket programları vasıtasıyla analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, geçerlilik ve güvenirlik analizleri, gruplar arası farklılıklar ve karşılaştırma testleri ile yapısal eşitlik modellemesi ve hipotez testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışanların psikolojik sermaye alt boyutları (öz yeterlilik, umut, psikolojik dayanıklılık ve iyimserlik); yaş ve kurumdaki çalışma süresi bağlamında değiştiği, cinsiyet bağlamında değişmediği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractPsychological capital subject is an important area in the field of organizational behavior in which crucial works has been carried out recently. The psychological capital subject analyzed with hope, optimism, endurance and self-efficacy dimensions in literature has been analyzed with the same dimensions in this study too. The aim of the study is to define the relations between the subdimensions of the psychological capital; self-efficacy, hope, psychological endurance and optimism and the demographic features of gender, age, and working hours. The questionnaire forms which has been prepared with this aim have been applied to 311 employees working in the operations in the field of defense industry. Data has been analyzed with SPSS and AMOS programs. In the analysis, descriptive statistics, effective and reliability analysis, differences among the groups, comparison test, structural equation modeling, and hypothesis test have been applied. According to the analysis results it is found out that the psychological capital subdimensions of the employees (self-efficacy, hope, psychological endurance and optimism) are changed in the context of age and the working hours in the organization and do not change in the context of gender.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectPsychological capitalen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectAgeen_US
dc.subjectWorking periodsen_US
dc.subjectPositive organizational behavioren_US
dc.subjectPsikolojik sermayetr_TR
dc.subjectCinsiyettr_TR
dc.subjectYaştr_TR
dc.subjectÇalışma süresitr_TR
dc.subjectPozitif örgütsel davranıştr_TR
dc.titleÇalışanların psikolojik sermaye alt boyutlarının demografik özellikler bağlamında değişkenliğitr_TR
dc.title.alternativeThe volatility of employees psychological capital sub-dimensions with demographic featuresen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume21
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage1171
dc.identifier.endpage1192
dc.contributor.orcid0000-0002-2850-1865 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.abuauthorMert, İbrahim Sani
dc.contributor.yokid220779 [Mert, İbrahim Sani]
dc.contributor.ScopusAuthorID38862259400 [Mert, İbrahim Sani]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32709/akusosbil.475957


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record