Show simple item record

dc.contributor.authorKaradal, Himmet
dc.contributor.authorMerdan, Ethem
dc.contributor.authorAbubakar, Abubakar Mohammed
dc.date.accessioned2020-03-30T10:12:49Z
dc.date.available2020-03-30T10:12:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKaradal, H., Merdan, E., & Abubakar, A. M. (2019). Güvenlik iklimi ve güvenlik kültürünün işyeri yaralanmaları üzerine etkisinde güvenlik davranışlarının aracılık rolü: döküm sanayinde bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 341-351.tr_TR
dc.identifier.issn2149-4622
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12566/344
dc.description.abstractİnsanlar iş hayatlarında olduğu gibi sosyal hayatlarında da güven içerisinde olmayı isterler. Ancak bazı meslekler vardır ki (madencilik, demir-çelik, metal döküm sanayi vb.) zaman zaman iş kazası durumları ve beraberinde ciddi yaralanmalar yaşanabilir. Bu iş kazasının sebep olacağı yaralanmaları azaltmak için işyerinde güvenli bir atmosferin oluşturulması son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, güvenlik iklimi ve güvenlik kültürünün işyeri yaralanmalarına etkisinde güvenlik davranışlarının aracılık rolünü tespit etmektir. Çalışmanın kapsamı ve sınırları itibarıyle; Kırşehir ve Kırıkkale’de yer alan döküm sektöründeki işletmelerin çalışanlarıdır. Veri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Kırıkkale ve Kırşehir'deki metal döküm sanayiinde 309 çalışanın anket verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Amos istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda güvenlik iklimi ve güvenlik kültürünün işyeri yaralanmaları üzerinde etkisinde güvenlik davranışlarının aracılık etkisinin olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractPeople want to be safe in their social lives as well as in their business life. However, there are some occupations (mining, iron-steel, metal casting industry, etc.) from time to time work accidents and accompanying serious injuries may occur. It is extremely important to create a safe atmosphere in the workplace to reduce the injuries caused by this work accident. The aim of this study is to determine the mediating role of security behaviors in the safety climate and safety culture in terms of workplace injuries. According to the scope and limits of the study; Kırşehir and Kırıkkale are the employees of the companies in the casting sector. Survey method was used to collect data. The survey data of 309 employees were used in the metal casting industry in Kırıkkale and Kırşehir. The relationships between variables were analyzed by Amos statistical program. As a result of the study, it was observed that security behaviors have a mediating effect on the safety climate and safety culture on the workplace injuries.en_US
dc.description.sponsorshipNo sponsoren_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSafety climateen_US
dc.subjectSafety cultureen_US
dc.subjectSafety behaviorsen_US
dc.subjectWorkplace injuriesen_US
dc.subjectGüvenlik iklimitr_TR
dc.subjectGüvenlik kültürütr_TR
dc.subjectGüvenlik davranışlarıtr_TR
dc.subjectİşyeri yaralanmalarıtr_TR
dc.titleGüvenlik iklimi ve güvenlik kültürünün işyeri yaralanmaları üzerine etkisinde güvenlik davranışlarının aracılık rolü: döküm sanayinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe mediating role of safety behaviors on the relationship between safety climate, safety cultural and workplace injuries: a research in the metal casting industryen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.relation.publicationcategoryNational publicationen_US
dc.identifier.volume7
dc.identifier.issue6
dc.identifier.startpage341
dc.identifier.endpage351
dc.contributor.orcid0000-0002-1163-0185 [Abubakar, Abubakar Mohammed]
dc.contributor.abuauthorAbubakar, Abubakar Mohammed
dc.contributor.yokid255914 [Abubakar, Abubakar Mohammed]
dc.identifier.TRDizinAvailableen_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18506/anemon.520835


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record