Now showing items 1-10 of 1

  Ateş böceği algoritması (1)
  Destek vektör regresyon (1)
  Firefly algorithm (1)
  Iran (1)
  İran (1)
  Multigen genetik programlama (1)
  Multigene genetic programming (1)
  Rainfall (1)
  Support vector regression (1)
  Time series modeling (1)